Tartalom

 • 1. BEVEZETÉS
 • 1.1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 • 2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
 • 2.1. AZ NOMNU.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
 • 2.2. AZ NOMNU.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE
 • 2.3. NOMNU.HU HONLAP REGISZTRÁCIÓ
 • 2.4. NOMNU.HU HONLAP VÁSÁRLÁS
 • 2.5. NOMNU.HU ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL
 • 3. KAPCSOLATFELVÉTEL
 • 3.1. ÜGYFÉLLEVELEZÉS
 • 4. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 • 5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 • 6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
 • 7. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
 • 8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

 1. BEVEZETÉS

A Barnácz Judit Zsófia E.V. (4400 Nyíregyháza, 4-es Huszárok útja 1. TT/65., adószám: 49177895-1-35) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

A Barnácz Judit Zsófia E.V.– a továbbiakban Nomnu, vagy szolgáltató, vagy adatkezelő –, mint adat-kezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://nomnu.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználóknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a hello@nomnu.hu e-mail címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. . a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Nomnu az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • – évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • – évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • – évi C. törvény – a számvitelről;
 • – évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • – évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • – évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);
 • – évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

 

1.1. Értelmező Rendelkezések

Érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes Adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra Hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás : Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik Személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-Állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik Ország: Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi Incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Barnácz Judit Zsófia E.V. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Barnácz Judit Zsófia E.V. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2.1. AZ NOMNU.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ÉS LÁTOGATÓI VISELKEDÉSÉNEK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelő a honlap látogatottságának méréséhez, látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességének elemzéséhez a Facebook remarketing és Facebook konverziókövetés, Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, szoftvereket használja cookie-k (sütik) segítségével. A Cookie-k működéséről további információt az adatkezelési tájékoztató 2.2 pontjában talál.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, cookie-k létrehozása a felhasználó számítógépén.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 1 év.

Google Remarketing:

 • Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookiekat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookiekat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google Konverziókövetés:

 • A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook remarketing:

 • Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Facebook Konverziókövetés:

 • A Facebook pixel konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az Facebook hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

 • A portál html kódja a Barnácz Judit Zsófia E.V. -től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani:

 • A Facebook adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.facebook.com/about/privacy/update
 • A Google adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatfeldolgozók:

Név        Székhely              Adatfeldolgozói feladat

Barnácz Judit Zsófia E.V.       4400 Nyíregyháza, 4-es Huszárok útja 1. TT/65.   domain, technikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás

BlueMonsterDesign                        technikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás

Google Ireland Limited   Gordon House Barrow Street Dublin, 4 Ireland    technikai feltételek biztosítása, programozás

Facebook Ireland Limited             4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland               Remarketing, webanalitika

Remarketing, webanalitika

2.2. AZ NOMNU.HU HONLAP COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére az AdWords Konverziókövetés Google Remarketing, Google Analytics és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybevételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

A használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet-süti”, amelyek törlődnek, amikor Ön befejezi a böngészési munkamenetet. Emellett van néhány hosszú érvényességű süti, amelyek segítségével Önt látogatóként újra felismerjük. A sütik nem okoznak kárt számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat.

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld el az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

 • Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 • A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A Cookie-k letiltása

 • Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Szabályzat tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Szabályzatról a Felhasználó a Weboldal „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

2.3. NOMNU.HU WEBÁRUHÁZI REGISZTRÁCIÓ

A Barnácz Judit Zsófia E.V. honlapján lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, amennyiben a regisztrációt kezdeményező személy a 18. életévét betöltötte. Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat, illetve regisztrációs profiljukkal bevásárlólistát tudnak összeállítani, valamint vásárlásaikat is nyomon tudják követni.

Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

A vásárlással kapcsolatos adatkezelésről a jelen tájékoztató 2.4. pontjában olvashat bővebben.

A regisztrációs folyamatos során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Barnácz Judit Zsófia E.V. nomnu.hu weboldalának e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.5. pontja szerint is kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: a NOMNU.HU webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, ügyfélszámla vezetése, bevásárlólista létrehozásának lehetősége, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, az életkori korlátozás érvényre juttatása, direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás beszerzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a.

A kezelt személyes adatok típusa: megszólítás , ügyfélszám, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, jelszó (titkosítottan tárolva), születési dátum, lakcím, az egyes rendelések adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási és számlázási cím, vásárolt termék, a vásárlás értéke, a számla PDF formátumban), bevásárlólista, számlázási cím, szállítási cím, az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama:

 • Az érintett kérésére történő törlésig.
 • Amennyiben direkt marketing hozzájárulást adott a felhasználó, úgy az adatok a jelen tájékoztató 2.5. pontja szerinti határidőig kerülnek megőrzésre.

Az adatok törlése és módosítása:

 • A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kérni. Adatmódosítási vagy törlési szándékát a hello@nomnu.hu e-mail címre küldött üzenetben kezdeményezheti,
 • vagy az adatkezelő jelen tájékoztató 6. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Elfelejtett jelszó:

 • A felhasználó az „Elfelejtette jelszavát” funkció használata esetén e-mailben kiküldjük az eredetileg beállított jelszavát.

 

Adatfeldolgozók:

Barnácz Judit Zsófia E.V. – technikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás

Barnácz Judit Zsófia E.V. – technikai feltételek biztosítása, programozás

2.4. NOMNU.HU WEBÁRUHÁZI VÁSÁRLÁS

A Barnácz Judit Zsófia E.V. honlapján lehetőség nyílik az online vásárlásra. Regisztrált felhasználóként lehetséges, ha a vásárló a 18. életévét betöltötte.

A jelen tájékoztató 2.3. pontja szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, ezért a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

Az adatkezelés célja: az NOMNU.HU webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, az életkori korlátozás érvényre juttatása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: megszólítás, azonosítószám, vezeték- és keresztnév, születési dátum, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, a vásárlás adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási és számlázási cím, vásárolt termék, a vásárlás értéke), termék visszaküldés esetén esetlegesen a visszautaláshoz szükséges számlatulajdonos neve és bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama:

 • a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év;
 • kivéve a megszólítás, születési dátum, e-mail cím, telefonszám adatokat, melyek kezelése az érintett kérésére történő törlésig tart

Az adatok törlése és módosítása:

 • A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az adatkezelő jelen tájékoztató 4. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Adattovábbítás:

 • Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a vásárló a bankkártyával kapcsolatos adatokat közvetlenül az alábbi elektronikus fizetési szolgáltató (barion.hu) weboldalán adja meg. A Barnácz Judit Zsófia E.V. a szerződés teljesítése céljából a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja adatokat továbbítja a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.)

https://www.barion.com/hu/

 • Termékek kiszállítása esetén annak kézbesítése, a távollévők között létrejött szerződés teljesítése céljából továbbításra kerül a címzett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke, egyedi csomagazonosító szám az alábbi adatfeldolgozók részére a Postatv. 54. § (1) bekezdése alapján.

 

Adatfeldolgozók:

Név        Székhely              Adatfeldolgozói feladat

Barnácz Judit Zsófia E.V.         4400 Nyíregyháza, 4-es Huszárok útja 1. TT/65.   technikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás

Blue Monster Design                     technikai feltételek biztosítása, programozás

Magyar Postra Zrt.           logisztikai feladatok szolgáltatása

Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.)

Elektronikus fizetés szolgáltatás

2.5. NOMNU ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL

A Barnácz Judit Zsófia E.V. elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Hozzájáruló nyilatkozatot a Barnácz Judit Zsófia E.V. részére többféle módon lehet adni, például a jelen tájékoztató szerinti 2.3. pontban foglalt regisztrációs folyamatok során.

 • Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe
 • Az adatok törlésének határideje:
 • Az érintett kérésére történő törlésig.

3. Kapcsolatfelvétel

3.1. ÜGYFÉLLEVELEZÉS

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon, illetve kapcsolatfelvételi űrlapon kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. Nomnu.hu weboldala a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. Nomnu.hu weboldala az ügyfélszolgálati feladatokat cégen belül látja el, külső adatkezelő bevonása nélkül.

4. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. Nomnu.hu weboldal üzemeltetőjeként a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Barnácz Judit Zsófia E.V. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye adatfeldolgozóinál találhatóak.

Név        Székhely              Adatfeldolgozói feladat

Barnácz Judit Zsófia E.V.             4400 Nyíregyháza, 4-es Huszárok útja 1. TT/65.   technikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás

Barnácz Judit Zsófia E.V.             4400 Nyíregyháza, 4-es Huszárok útja 1. TT/65.   Ügyvitel, számlázás, elektronikus levelezés, ügyfélkapcsolati rendszerek

A Barnácz Judit Zsófia E.V. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. Nomnu.hu weboldala az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. Nomnu.hu weboldala a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. Nomnu.hu weboldala a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. az adatkezelés során megőrzi

 1. a) titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Barnácz Judit Zsófia E.V.

 • Székhely: 4400 Nyíregyháza, 4-es Huszárok útja 1. TT/65.
 • adószám: 49177895-1-35
 • E-mail: hello@Nomnu.hu

7. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI (TELJES LISTA)

Név        Székhely              Adatfeldolgozói feladat

domain, technikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás

Barnácz Judit Zsófia E.V.           4400 Nyíregyháza, 4-es Huszárok útja 1. TT/65. technikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás

Barnácz Judit Zsófia E.V.                        technikai feltételek biztosítása, programozás

Google Ireland Limited   Gordon House Barrow Street Dublin, 4 Ireland    Remarketing, webanalitika

Facebook Ireland Limited             4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland               Remarketing, webanalitika

Magyar Posta Zrt.            logisztikai feladatok szolgáltatása

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.

Az érintett kérelmére a Barnácz Judit Zsófia E.V. , mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Barnácz Judit Zsófia E.V. , költségtérítést állapít meg.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. , a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. , zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. , megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Barnácz Judit Zsófia E.V. , a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény lehetővé teszi.

Nyíregyháza, 2024. 03. 15.